• Trang chủ
  • Tin Tức
  • Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học – Cao đẳng 2015
276 lượt xem

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học – Cao đẳng 2015

Download mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học – Cao đẳng 2015 tại:

http://www.elearning.thptdaoduytu.vn/tin-tuc/276-mau-phieu-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-2015

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Đợt xét tuyển: ………….

Họ và tên thí sinh: …………………………………………………………

Số báo danh: ………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………

Đăng ký xét tuyển vào: Trường ……….. Mã trường………………..

Đề nghị trường điều chỉnh chế độ ưu tiên: 

Khu vực tuyển sinh:                  Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1. Nhóm ngành/Ngành: …………………. Mã ngành……. ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:……………………………..

2. Nhóm ngành/Ngành: ……………..…. Mã ngành…….. ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:……………………………..

3. Nhóm ngành/Ngành: ………………… Mã ngành…….. ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:……………………………..

4. Nhóm ngành/Ngành: …………………. Mã ngành……. ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:……………………………..

……….., ngày ……. tháng ……năm 2015

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

1. Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ cả 4 nguyện vọng. Những nguyện vọng không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định;

2. Đợt xét tuyển phải ghi rõ: xét tuyển nguyện vọng I hoặc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I (hoặc II, III, IV);

3. Nếu thí sinh cần điều chỉnh chế độ ưu tiên (so với thông tin trong Phiếu ĐKDT) thì đánh dấu X vào mục “Đề nghị trường điều chỉnh chế độ ưu tiên”; sau đó ghi rõ vào ô tương ứng với các mục:

– Khu vực ưu tiên:  điền một trong các mã  1, 2NT,  2 hoặc  3 tương ứng với khu vực ưu tiên của mình;

– Đối tượng ưu tiên:  điền một trong các ký hiệu từ  01,02, 03, 04, 05, 06, 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng (nếu không thuộc đối tượng ưu tiên nào thì bỏ trống).

Để điều chỉnh chế độ ưu tiên, thí sinh cần nộp kèm theo hồ sơ  ĐKXT minh chứng về chế độ ưu tiên.

Tuyển sinh trường PTLC Đào Duy Từ năm học 2021-2022