296 lượt xem

ÔN TẬP KÌ THI CHẤT LƯỢNG TIẾNG ANH 10 NĂM HỌC 2018 – 2019

Để phục vụ cho kì thi chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 10, các thầy cô Tổ Tiếng Anh hướng dẫn các em học sinh làm bài tập phân viết lại câu giữ nguyên nghĩa.Mời các em cùng đón đọc.

 

Rewrite each of the following sentences so that it has a similar meaning to the original one

1.My address is 25 Quang Trung Street . ( Make question for the underlined part)

What  is your address?

( Dùng từ để hỏi “what” chỉ cái gì, cái nào )

2.She goes to the super market twice a week. ( Make question for the underlined part )

    How often does she go to the supermarket?

   (Dùng từ để hỏi “ How often” chỉ mức đô tần suất)

3.My mother is friendly. ( Make question for the underlined part )

    What is your mother like?

    ( Hỏi về tính cách, tính chất dung câu hỏi What be S like? )

4.We have been saving money to travel around the world next year. ( Make question for the underlined part )

What have you been saving money for?

( Hỏi mục đích dung cấu trúc What …… for?)

5. Although he is sick, he goes to school.

    In spite of being sick, he goes to school

( In spite of + Ving nếu hai mệnh đề chỉ sự nhượng bộ và mệnh đề chính đồng chủ ngữ)

6. Although Lan was tired, she did all her homework carefully.

    Despite being tired, Lan did all …..

( Tương tự câu 5)

7. Everybody has a great regard for her despite her poverty.

    Although she is poverty, everybody has a great regard for her.

   (although = though =even though + S + V : mặc dù)

8. Mary went to bed early because she felt tired.

    Because of feeling tired, Mary went to bed early.

   ( Because of + Ving nếu hai mệnh đề chỉ nguyên nhân, kết quả đồng chủ ngữ)

9. She didn’t go to the circus with Betty because she had a bad cold.

    Because of having a bad cold, she didn’t go to the circus.

   ( Tương tự câu 8)

10. John succeeded in his exam because he worked hard.

    Because of working hard, John succeeded in his exam.

( Tương tự câu 8)

11. I bought a new car. It cost me a lot of money.

I bought a new car which cost…

( Dùng đại từ quan hệ “ Which” thay thế cho vật )

12. He spent two hours writing the essay.

    It took it took him 3 hours to write the essay.

   ( Sử dụng cấu trúc spend/spent time doing = it takes/took sb time to do )

13. Remember to send me a message when you receive this letter.

   Don’t forget to send me…….

( Remember to do = Don’t forget to do: đừng quên làm gì)

14. I’ve been working for this company for ten years.

   I started­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ to work for this company 10 years ago

   ( start + to do/ doing : bắt đầu làm gì)

15. It was a hot day so we had lunch outside in the garden.

   It was such a hot day that we had……

( sử dụng cấu trúc such + (a/an)+ adj +N that + clause : quá……đến nỗi mà)

THE END

 

Tuyển sinh trường PTLC Đào Duy Từ năm học 2021-2022